«Yu» LITTER

Females ♀:
Koppod`Oro Yunara Yuta , Koppod’Oro Yuliana Yudeliyu, Koppod’Oro Yuventa Yustina

Males ♂ :
Koppod’Oro Yunatan Yuzar , Koppod’Oro Yulidan Yunion , Koppod’Oro Yupiter Yunik,
Koppod’Oro Yulius Yusber, Koppod’Oro Yunitus Yunait, Koppod’Oro Yunkers Yust

 

Koppod’Oro Yuliana Yudeliya

Koppod’Oro Yuventa Yustina

1 m

Koppod’Oro Yunitus Yunait